luisterkind, healing en reading

PRIVACYVERKLARING LUISTERKLANK – PRAKTIJK VOOR LUISTERKIND EN HEALING
Versie: Mei 2018

Persoonlijke noot:
Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik integer omga met jouw gegevens en dat wat jij mij in vertrouwen vertelt. Voor de EU-Privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan is mijn woord alleen niet voldoende en daarom licht ik hieronder toe op welke manier er binnen Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing omgegaan wordt met jouw gegevens.
Hartelijke groet, Anna Poppink

Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing, gevestigd aan Snikweg 12 9831 PR Aduard (NL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing
Snikweg 12 
9831 PR Aduard 
+31 6 18092207
www.luisterklank.nl

Anna Poppink is de Functionaris Gegevensbescherming van Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing. Zij is te bereiken via info@luisterklank.nl.

Persoonsgegevens die Luisterklank verwerkt
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Luisterklank verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Luisterklank verwerkt
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Luisterklank persoonsgegevens verwerkt
De zes wettelijke grondslagen zijn:
1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, Overeenkomst)
– Om je betaling af te handelen (Grondslag 2, Overeenkomst)
– Om een nieuwsbrief of aanbod te verzenden (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
– Om je te informeren over wijzigingen van de diensten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
– Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Beveiliging van je persoonsgegevens
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mac OS High Sierra, iPad en iPhone, vanwege de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. De systemen worden telkens voorzien van de nieuwste updates. Alle systemen zijn beveiligd met een wachtwoord. De laptop (werkcomputer) is bovendien beveiligd met dubbele encryptie. Voor de Apple ID is twee factor authenticatie ingesteld. Daarnaast bevinden alle documenten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zich in een beveiligde map. Voor back-up doeleinden wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf. Ook deze is beveiligd met een wachtwoord, dubbele encryptie en ook hierop zijn de documenten met persoonsgegevens opgeborgen in beveiligde mappen. 
De website van Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing is beveiligd met een SSL-certificaat en wordt telkens voorzien van de nieuwste updates. 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing hanteert de volgende bewaartermijnen: 
Gegevens van een Luisterkind-afstemming: 
Tot maximaal 1 maand na het versturen van een Luisterkind-afstemming na het ontvangen van een ontvangstbevestiging hiervan;
Gegevens in het kader van een Healing of Cursus: 
Tot maximaal 1 maand na het geven van de Healing of Cursus;
Wettelijk verplichte gegevens: 
Wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld een accountant), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing gebruikt alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies of vergelijkbare technieken. 
Functionele cookies zijn technische cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren. 
Analytische cookies zijn cookies die bezoekstatistieken verzameld. Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing maakt hiervoor gebruik van cookies van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

Links
Op de website kan je links aantreffen naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.luisterklank.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Hiervoor verwijs ik je graag naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@luisterklank.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Luisterklank persoonsgegevens beveiligd
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@luisterklank.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring
Luisterklank – Praktijk voor Luisterkind en Healing heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van dagtekening.